Статут

На основу члана 10. и члана 14. Закона о политичким странкама (Службени гласник РС број 36/09), на оснивачкој седници Скупштине странке Заједно за Војводину, одржане 01.11.2011. године у Руском Крстуру, усвојен је следећи

 

СТАТУТ ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ

ОСНОВНА НАЧЕЛА И ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом Заједно за Војводину (у даљем тексту: ЗзВ) утврђује назив и седиште ЗзВ; симболе визуелног идентитета; изглед и садржину печата ЗзВ и организационих јединица по територијалном принципу; програмске циљеве; услове и начин учлањивања и престанка чланства; права, обавезе и одговорности чланова; организацију по територијалном принципу и унутрашњу организацију, органе, њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива, трајање мандата и начин одлучивања; заступање ЗзВ; поступак за измене и допуне Програма и Статута и поступак доношења и измена других општих аката ЗзВ; остваривање јавности рада; начин одлучивања о удруживању ЗзВ у шире политичке савезе у земљи и иностранству и спајању политичке странке; начин финансирања ЗзВ; начин обављања унутрашње контроле финансијског пословања; лице одговорно за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига ЗзВ и лице овлашћено да контактира са надлежним органом; начин доношења одлуке о престанку рада; начин располагања имовином ЗзВ у случају престанка, као и друга питања од значаја за рад и деловање ЗзВ.

 

Члан 2.

Странка Заједно за Војводину јесте политичка странка слободно и добровољно удружених грађана и грађанки основана ради остваривања политичких циљева демократским обликовањем политичке воље и представљања и заступања интереса русинске националне заједнице.

ЗзВ своја права и права својих чланова, као и права органа темељи на доследном поштовању Устава, закона Републике Србије, међународних стандарда и других општих аката и овог Статута.

 

Члан 3.

Назив Странке: Заједно за Војводину исписује се на српском језику ћириличним писмом. Скраћени назив: ЗзВ.

ЗзВ има статус правног лица и уписана је у Регистар политичких странака.

Седиште ЗзВ је у Руском Крстуру, општина Кула.

Члан 4.

ЗзВ се може повезати и сарађивати са сродним политичким странкама, удружењима и институцијама.

ЗзВ се може учланити у међународне асоцијације.

Члан 5.

ЗзВ представља, заступа председник/председница (у даљем тексту: председник) ЗзВ. У случају спречености заступника, по његовом писменом овлашћењу могу је заступати и заменик/заменица (у даљем тексту: заменик) председника, потпредседници/потпредседнице (у даљем тексту: потпредседник), генерални секретар/генерална секретарка (у даљем тексту: генерални секретар), чланови/чланице (у даљем тексту: чланови) Главног одбора и други функционери/функционерке (у даљем тексту: функционери) ЗзВ.

Овлашћење из става 1. oвог члана садржи врсту, обим и време трајања овлашћења.

Члан 6.

ЗзВ има печат округлог облика на коме је исписан текст назива ЗзВ: „Заједно за Војводину“ на српском језику ћириличним писмом по ободу, а у средини печата исписан је ћирилични текст на српском језику „ЗзВ“, на дну печата стоји седиште ЗзВ „Руски Крстур“.

Печат организационих јединица по територијалном принципу је округлог облика, садржи назив Странке и назив и место организационих јединица по територијалном принципу.

Штамбиљ ЗзВ је правоугаоног облика, са скраћеним називом и седиштем странке.

 

 

 

Члан 7.

Странка има обележја која чине знак и логотип.

Знак чине три звезде жуте боје са пет кракова на плавој позадини, које су поређане у форми троугла, при чему су врхови доњих звезда окренути ка доња два врха горње звезде.

Логотип чини композиција знака и скраћеног назива странке ЗзВ у зеленој боји.

Облик и употреба симбола ближе се уређују посебним правилником који доноси Главни одбор ЗзВ.

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 8.

Програмом ЗзВ ближе се описују политичка начела, циљеви и вредности за које се ЗзВ залаже.

Основни програмски циљеви ЗзВ јесу следећи:

 • Заступање и представљање интереса припадника русинске националне заједнице
 • Неговање русинског језика, писма и културе, као и очување националног идентитета
 • Поспешивање везе припадника русинске националне заједнице с народима и народностима с којима живе, то јест с онима с којима их везује свакодневни живот
 • Активно учешће у изградњи и очувању интереса русинске националне заједнице у земљи и иностранству у изградњи друштва социјалне правде, очувању потпуне равноправности без обзира на верску и полну припадност и остваривања сарадње међусобног разумевања и узајамног уважавања
 • Активно учешће у интересу русинске националне заједнице у одржавању и изградњи правне државе као стуба савременог бивствовања заједнице и активног ангажмана у остваривању сарадње, неговања и развијања односа с регионалним и међународним организацијама
 • Окупљање чланова русинске националне заједнице и симпатизера око спровођења програма Странке и остваривања политичких циљева и подржавања тежњи друштвеног самоорганизовања и оснивања институција и удружења којима је заједнички циљ очување националног идентитета
 • Да заступљеност представника русинске националне заједнице у представничким телима, у срединама у којима живе, у судским органима и извршној власти буде сразмерна заступљености припадника русинске националне заједнице
 • Сталну борбу за бољи живот свих грађана Републике Србије без обзира на националну, верску и сваку другу припадност, а коју ће остварити учешћем у власти од локалног до републичког нивоа
 • Борба против дискриминације грађана и злоупотребе положаја појединаца којим се крше људска и мањинска права, борба против завођења једноумља и дезинформисања грађана путем јавних медија и против завођења медијског мрака
 • Заштита, очување и развој програма којим ће се обезбедити егзистенција земљорадника и опстанак и задржавање младих на селу путем инвестирања буџетских средстава у пољопривредни развој и субвениционисања домаће пољопривредне производње
 • Афирмација мултикултурализма као основе савременог друштва
 • Стварање и јачање институција чијим радом се остварује интеграција припадника русинске националне заједнице у друштво и њихов равноправни третман у друштву
 • Активно учешће русинске националне заједнице у изградњи и одржавању друштва социјалне правде и смањењу јаза између богатих и социјално угрожених, као и пуна и интензивна сарадња русинске националне заједнице с другим националним заједницама и са свим друштвеним групама
 • Афирмација равноправног економског развоја и привлачење инвестиција и стварање радних места у подручјима у којима су заступљени припадници русинске националне заједнице, укључујући и стране инвестиције
 • Презентација и заштита културних достигнућа русинске националне заједнице и успостављање културних и економских веза у земљи и иностранству између Русина и других националних заједница
 • Очување и заштита животне средине, као и подстицање и подршка у унапређењу и развоју еколошке свести и еколошког развоја нарочито у срединама насељеним Русинима.

НАЧИН РАДА

Члан 9.

Рад ЗзВ је јаван.

О свом раду ЗзВ обавештава чланство и јавност.

Чланство се обавештава путем интерних саопштења, информација, предлога, непосредно, путем састанака и расправа.

Јавност се обавештава о раду ЗзВ путем средстава јавног информисања, саопштења, конференција за новинаре, прогласа, периодичних и посебних публикација, интернет презентације и слично.

Изузетно, из рада Главног одбора ЗзВ може се искључити јавност, што се уређује посебним одлукама.

Одлуку о искључењу јавности доносе Главни одбор и Председник ЗзВ.

О присуству јавности на седници других органа ЗзВ одлучује се на самој седници.

Члан 10.

Јединство ЗзВ обезбеђује се и испољава начелима Програма и Статута.

Спровођење одлука Главног одбора и других органа ЗзВ обавезно је за све чланове, организације и органе ЗзВ.

Сваки члан ЗзВ има право на изношење сопственог мишљења у процесу доношења одлуке.

Изношење и заступање другачијег мишљења не подлеже санкцијама.

Члан ЗзВ је обавезан да након доношења одлуке од стране надлежног органа ЗзВ донету одлуку поштује, без обзира на мишљење које је током расправе заступао.

Члан ЗзВ чији предлог већина не прихвати не може у јавности представљати своје мишљење као став ЗзВ.

У случају да одлучи да иступи из ЗзВ, члан не може деловати под именом и симболима ЗзВ, нити под именом и симболима који асоцирају на ЗзВ и претендовати на имовину ЗзВ.

ЧЛАНСТВО

Члан 11.

Члан ЗзВ може бити сваки пунолетни пословно способан грађанин који прихвата Програм, Статут и Кодекс ЗзВ, потпише приступницу и буде примљен у чланство.

Члан ЗзВ не може бити члан друге политичке странке са седиштем у Војводини и Републици Србији.

Чланови ЗзВ поседују чланску карту.

Поступак и правила пријема у чланство, издавање чланских карата и начин вођења евиденције чланова уређени су Правилником који доноси Главни одбор ЗзВ.

Главни одбор ЗзВ одређује критеријуме и доноси одлуке о почасном чланству у ЗзВ.

Члан 12.

Члан ЗзВ има право:

– да бира, а по истеку 4 месеца од пријема у чланство и буде биран у све органе ЗзВ;

– да равноправно учествује у активностима ЗзВ;

– да слободно изражава своје мишљење у оквиру ЗзВ, а у складу са чланом 9. Статута;

– да слободно даје предлоге и покреће иницијативе које нису у супротности са Статутом и основним програмским и политичким ставовима ЗзВ;

– да добије заштиту ЗзВ ако буде угрожен због обављања страначких активности или због чланства у ЗзВ;

– да учествује у утврђивању и остваривању политике ЗзВ;

– да буде информисан о активностима ЗзВ;

– да захтева тумачење Статута од Статутарне комисије ЗзВ преко овлашћеног органа ЗзВ;

– да остварује и друга права предвиђена Статутом и општим актима ЗзВ.

Изузетно, Одлуком Председништва ЗзВ рок из алинеје 1. Овог става може бити краћи.

Члан ЗзВ има обавезу:

– да заступа и остварује програмска начела, политичке ставове и одлуке ЗзВ у јавности;

– да поштује Статут и одлуке органа ЗзВ;

– да ради на очувању угледа ЗзВ и унапређује исти;

– да у изборној кампањи се залаже за успех ЗзВ на изборима;

– да плаћа чланарину у складу са одлуком Главног одбора;

– да испуњава остале обавезе у складу са Статутом и другим актима ЗзВ.

Кодексом ЗзВ уређују се међусобни односи чланова и органа ЗзВ.

Кодекс, на предлог Статутарне комисије, доноси Главни одбор ЗзВ.

Члан 13.

Чланство у ЗзВ престаје:

– иступањем члана из странке, даном иступања (писаном изјавом или чином враћања чланске карте);

– искључењем члана из ЗзВ, даном коначности одлуке;

– учлањењем у другу политичку странку са седиштем у АП Војводини, односноРепублици Србији;

– кандидовањем на листи друге политичке странке, односно на независној листи без сагласности ЗзВ;

– смрћу или губљењем пословне способности.

Члан 14.

Члан ЗзВ може бити суспендован због кршења Статута, Кодекса или програмских начела странке, због нарушавања угледа или опструисања рада ЗзВ.

Суспензијом се члану ЗзВ може ускратити право да бира, буде биран у органе ЗзВ или иступа у јавности у име ЗзВ у периоду до две године.

Одлуку о суспензији члана доноси општински или градски одбор.

Одлуку о суспензији члана може донети и Председник ЗзВ.

Против одлуке о суспензији члан има право жалбе Извршном одбору Главног одбора ЗзВ у року од 15 дана. Одлука Извршног одбора Главног одбора ЗзВ је коначна.

Члан 15.

Члан ЗзВ може бити искључен због кршења Статута, Кодекса или програмских начела странке, због нарушавања угледа или опструисања рада ЗзВ.

Одлуку о искључењу члана доноси Извршни одбор Главног одбора ЗзВ, на предлог матичног општинског одбора, односно градског одбора ЗзВ.

Одлуку о искључењу члана може донети и Председник ЗзВ.

Против одлуке о искључењу члан има право жалбе Главном одбору ЗзВ у року од 15 дана.

Одлука Главног одбора је коначна.

Члан 16.

Искључени члан може поднети захтев за поновни пријем у чланство.

Захтев се подноси Извршном одбору Главног одбора ЗзВ по истеку једне године од донете коначне одлуке о искључењу.

Пре доношења одлуке о поновном пријему, Извршни одбор Главног одбора ЗзВ је дужан да у најкраћем року прибави мишљење матичног општинског, односно градског одбора.

Одлука Извршног одбора Главног одбора ЗзВ је коначна.

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗзВ

Члан 17.

Рад ЗзВ је организован на територији Војводинеодносно Републике Србије.

Организациону структуру ЗзВ чине месне, општинске и градске организације.

Месна организација ЗзВ се оснива на подручју насељеног места или заокружене територијалне целине у општини или граду уколико има најмање 10 чланова са те територије.

Општинска организација ЗзВ се оснива на територији једне општине. Општинску организацију чине најмање две месне организације ЗзВ са територије те општине.

Градска организација ЗзВ се оснива у градовимана начин на који се оснивају општинске организације.

Одлуку о могућностима и потребама другачијег организовања доноси Главни одбор ЗзВ.

ОРГАНИ ЗзВ

Члан 18.

Органи ЗзВ су: Скупштина, Главни одбор, Председништво, Председник, Заменик председника, Потпредседници, Генерални секретар, Извршни одбор Главног одбора (у даљем тексту: Извршни одбор).

А) СКУПШТИНА

Члан 19.

Скупштина је највиши орган ЗзВ.

Редовна Скупштина је изборна и заседа сваке четири године.

Ванредна Скупштина сазива се по потреби и може бити и изборна.

Скупштину сазива председник ЗзВ.

Председник је дужан да у року од 30 дана сазове ванредну Скупштину на захтев:

– 1/3 општинских и 1/3 градских организација, које укупно морају имати најмање 30% чланства од укупног броја чланова ЗзВ;

– Главног одбора (који ову одлуку доноси двотрећинском већином);

– 1/3 чланова странке.

Председник је дужан да сазове Скупштину и:

– након обуставе извршења одлуке Главног одбора ЗзВ;

– уколико престане чланство за више од 15 чланова Главног одбора из дела који се бира на Скупштини.

Члан 20.

Делегати и делегаткиње (у даљем тексту: делегати) Скупштине јесу:

– изабрани делегати месних организација ЗзВ;

– народни и покрајински посланици;

– чланови Статутарне комисије и Надзорног одбора ЗзВ;

– председник, заменик председника и потпредседници ЗзВ;

– чланови сталног састава Главног одбора;

– именована, односно постављена лица у извршним органима власти АП Војводине и Републике Србије и високи функционери у органима локалне самоуправе који су чланови Главног одбора ЗзВ;

– чланови Председништва;

– генерални секретар;

– чланови Извршног одбора Главног одбора ЗзВ;

– председници стручних савета ЗзВ

– председници месних организација;

– председници и потпредседници општинских организација;

– председници и потпредседници градских организација.

Правилником о кандидовању за Скупштину, који доноси Главни одбор ЗзВ, утврђује се број изабраних делегата на Скупштини које делегира свака месна организација.

Члан 21.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна већина делегата.

Одлуке се доносе већином гласова присутних делегата.

О стратешким питањима Скупштина доноси одлуке двотрећинском већином.

Које је питање од стратешког значаја, одлучује главни одбор ЗзВ, у поступку припреме Скупштине.

Број присутних делегата утврђује Верификациона комисија.

Члан 22.

Скупштина доноси:

– Програм ЗзВ и измене и допуне Програма;

– Статут и измене и допуне Статута;

– одлуку о спајању са другом политичком странком;

– опште акте, декларације, резолуције и одлуке;

– Пословник о раду;

Скупштина бира и разрешава:

– председника ЗзВ;

– заменика председника;

– потпредседнике;

– генералног секретара;

– чланове сталног састава Главног одбора;

– чланове и председника Статутарне комисије;

– чланове и председника Надзорног одбора;

Скупштина усваја:

– извештаје о раду органа ЗзВ;

– финансијски извештај за период између два скупштине.

Б) ГЛАВНИ ОДБОР

Члан 23.

Главни одбор ЗзВ је највиши политички орган ЗзВ између две Скупштине.

Главни одбор има стални и проширени састав.

Стални састав Главног одбора ЗзВ се састоји од 30 чланова који се бирају на Скупштини и чланова Председништва ЗзВ, који су чланови сталног састава Главног одбора по положају.

Проширени састав чине председници општинских и градских одбора, народни и покрајински посланици, чланови владе АП Војводине и Републике Србије.

У проширени састав Главног одбора ЗзВ улазе и именована, односно постављена лица у извршним органима власти АП Војводине и Републике Србије и високи функционери у органима локалне самоуправе.

Одлуку о члановима Главног одбора који улазе у проширени састав по овом основу доноси Главни одбор ЗзВ у сталном саставу, на предлог председника ЗзВ, на својој првој седници.

Члан 24.

Председник ЗзВ може сазвати Главни одбор у сталном или проширеном саставу.

Главни одбор у проширеном саставу обавезно се сазива када се одлучује о:

– изменама и допунама изборног програма ЗзВ;

– ступању у изборне коалиције.

Председник ЗзВ је истовремено и председник Главног одбора.

Главни одбор има редовне седнице једном у шест месеци, односно најмање два пута годишње.

Члан 25.

Главни одбор пуноважно одлучује уколико је присутна већина чланова, а одлуке се доносе већином гласова присутних.

Уколико највише једној трећини чланова Главног одбора из дела који се бира на Скупштини престане чланство, Главни одбор, на предлог председника, има право да кооптира нове чланове.

Чланство у Главном одбору престаје оставком, престанком чланства у ЗзВ или услед трајне спречености.

Чланство у проширеном саставу Главног одбора престаје и престанком основа по коме је постао члан проширеног састава.

Члан 26.

Главни одбор:

– утврђује политику ЗзВ;

– доноси изборни програм ЗзВ и одлучује о учешћу на изборима на свим нивоима;

– одлучује о изборним и постизборним коалицијама на свим нивоима;

– доноси одлуку о изменама и допунама Статута ради усклађивања са законом, у периоду између две скупштине;

– одлучује о удруживањима у савез организација и учлањавању у организације у земљи и иностранству;

– одређује кандидата ЗзВ за председника Скупштине и Владе АП Војводине и чланове Владе АП Војводине;

– одређује кандидата за председника Народне скупштине и Владе Републике Србије и за министре у Влади Републике Србије;

– одређује кандидате за републичке и покрајинске изборе;

– одлучује о мандатима у складу са законом;

– доноси Пословник о раду;

– утврђује предлог Пословника о раду Скупштине;

– утврђује питања од стратешког значаја, о којима Скупштина одлучује двотрећинском већином;

– на предлог председника ЗзВ бира и разрешава чланове Председништва странке који нису чланови по положају;

– на предлог председника ЗзВ бира и разрешава пословног директора странке;

– на предлог председника ЗзВ бира и разрешава чланове и председнике стручних савета;

– на предлог генералног секретара бира и разрешава чланове Извршног одбора;

– уређује начин и делокруг рада Извршног одбора;

– доноси финансијски план и усваја годишњи финансијски извештај ЗзВ;

– разматра и усваја извештаје Надзорног одбора и Статутарне комисије;

– одлучује о организационим питањима ЗзВ;

– одлучује о жалбама на одлуке нижих органа ЗзВ, у складу са одредбама овог Статута;

– доноси одлуку о распуштању или суспензији месне, општинске или градске организације;

– доноси Кодекс, меморандуме, препоруке и општа акта која нису у надлежности Скупштине;

– доноси Правилник о критеријумима и начину кандидовања за изборе;

– доноси правилник којим се утврђује поступак и правила пријема у чланство ЗзВ, вођење евиденције чланства и издавање чланских карата;

– доноси одлуку о чланарини;

– одлучује о свим питањима везаним за рад ЗзВ између две Скупштине;

– утврђује предлог Програма и Статута ЗзВ.

Члан 27.

Изузетно, Главни одбор може да донесе одлуку из надлежности Скупштине, када доношење такве одлуке не трпи одлагање, а њиме се решава битно питање илиспречава наступање штетних последица по ЗзВ.

Одлуку из претходног става Главни одбор доноси двотрећинском већином од укупног броја чланова Главног одбора и оваквом одлуком не могу бити дерогирана Статутом гарантована права чланова и прописане надлежности органа ЗзВ.

Главни одбор, пре доношења одлуке из става 1. Овог члана, дужан је да прибави мишљење Статутарне комисије.

Главни одбор, све одлуке донете у складу са ставовима 1., 2. И 3. Овог члана, упућује Скупштини на верификацију на првом наредном заседању.

Уколико Скупштина не верификује одлуке из става 4. Овог члана, изборна Скупштина мора се одржати у року од 90 дана од одбијања верификације одлуке.

 

 

 

 

В) ПРЕДСЕДНИШТВО

Члан 28.

Председништво ЗзВ има 11 чланова, који се бирају на период од 4 године.

Председништво ЗзВ пуноважно одлучује уколико је присутна већина чланова, а одлуке се доносе већином гласова присутних.

Чланови Председништва ЗзВ по положају су: председник ЗзВ, заменик председника, три потпредседника, генерални секретар, председници Статутарне комисије и Надзорног обора.

Главни одбор ЗзВ, на предлог председника ЗзВ, бира остале чланове Председништва, водећи рачуна о територијалној, националној, социјалној, старосној и полној заступљености.

Председник ЗзВ по положају је председник Председништва ЗзВ.

Члан 29.

Председништво ЗзВ:

– управља ЗзВ између две седнице Главног одбора ЗзВ;

– доноси одлуке и заузима ставове о актуелним политичким и другим питањима;

– у хитним случајевима доноси одлуке из надлежности Главног одбора, које је дужно поднети на одобрење Главном одбору на првој наредној седници;

– расправља о потреби измена Програма и Статута ЗзВ и утвруђује њихов нацрт;

– доноси Пословник о раду;

– утврђује предлог Правилника о критеријумима и начину кандидовања за изборе;

– анализира остваривање изборних циљева и изборне стратегије ЗзВ;

– координира рад посланичких група ЗзВ и носилаца функција у извршној и законодавној власти у циљу остваривања политике ЗзВ;

– образује радна тела у складу са Пословником;

– утврђује нацрт предлога Програма и Статута ЗзВ;

– обавља и друге послове у складу са Статутом.

Члан 30.

Седнице Председништва одржавају се по правилу једном месечно.

Председник ЗзВ сазива седнице Председништва и онда када нема могућности за сазивање Главног одбора ЗзВ.

Председништво ЗзВ најмање једном годишње подноси извештај о свом раду Главном одбору.

Г) ПРЕДСЕДНИК

Члан 31.

Председник ЗзВ се бира на Скупштини ЗзВ, на период од 4 године, уз могућност поновног избора.

Кандидат за председника ЗзВ може бити члан ЗзВ који добије подршку најмање 1/3 градских и општинских одбора или који добије подршку 1/3 од укупног броја чланова Главног одбора ЗзВ.

Члан 32.

Председник ЗзВ се бира тајним гласањем.

Уколико има више кандидата, а ни један не добије апсолутну већину гласова присутних делегата, избор се понавља између два кандидата са највећим бројем гласова.

Изабран је онај кандидат који у другом кругу добије већину гласова.

Председник може бити смењен на ванредној скупштини ЗзВ.

Начин предлагања и верификације кандидатуре председника ЗзВ одређује се Правилником о критеријумима и начину кандидовања за изборе.

Члан 33.

Председник ЗзВ:

– спроводи политику ЗзВ;

– представља и заступа ЗзВ;

– извршава одлуке Скупштине, Главног одбора и Председништва;

– одлучује о политичким и организационим питањима ЗзВ;

– усклађује и надзире функционисање ЗзВ;

– сазива редовне и ванредне Скупштине ЗзВ;

– заказује седнице Главног одбора и Председништва и њима председава;

– може заказати седницу Извршног одбора ГО ЗзВ којом председава;

– предлаже кандидата за посланике;

– координира односе Главног одбора и Извршног одбора са посланичком групом ЗзВ у Скупштини АП Војводине, Народној скупштини Републике Србије, као и са другим државним функционерима који су бирани из редова ЗзВ;

– враћа одлуку Главног одбора на преиспитивање уколико је сматра штетном за ЗзВ;

– обуставља одлуку Главног одбора уколико је сматра штетном за ЗзВ;

– располаже имовином ЗзВ у складу са законом, Статутом и другим општим актима ЗзВ.

Председник ЗзВ предлаже Скупштини кандидате:

– за заменика председника;

– за потпредседнике странке;

– за генералног секретара ЗзВ;

Председник ЗзВ предлаже Главном одбору ЗзВ кандидате:

– за чланове Председништва ЗзВ, у складу са чл.26. ст.1 алинеја 13;

– за пословног директора странке.

Члан 34.

Председник може одлуку Главног одбора коју сматра штетном за ЗзВ вратити Главном одбору на поновно преиспитивање.

Главни одбор је дужан да одлуку преиспита у року од седам дана.

Уколико Главни одбор потврди своју одлуку, председник може обуставити одлуку Главног одбора.

Уколико председник обустави одлуку Главног одбора, дужан је да у року од 30 дана сазове ванредну Скупштину ЗзВ.

Коначну одлуку доноси Скупштина.

Уколико је за одлуку чије је извршење председник обуставио гласало више од 2/3 чланова Главног одбора, на Скупштини се гласа о поверењу председнику.

У случају спречености или одсутности председника ова овлашћења има заменик председника, односно један од потпредседника или генерални секретар, уколико их председник овласти.

Д) ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

Члан 35.

Заменик председника ЗзВ се бира већином гласова, тајним гласањем, на Скупштини ЗзВ, на период од 4 године, уз могућност поновног избора.

Кандидата за заменика председника Скупштини предлаже председник.

Уколико Скупштина не прихвати предлог председника, гласа се о поверењу председнику.

Уколико председник добије поверење сматра се да је његов предлог за избор заменика председника усвојен.

Заменик председника за свој рад одговара председнику и Скупштини.

Заменик председника замењује председника у случају његове спречености или одсутности и обавља послове које му повери Председник.

Заменик председника може бити суспендован од стране председника до коначне одлуке Скупштине.

Ђ) ПОТПРЕДСЕДНИЦИ

Члан 36.

ЗзВ има три потпредседника који се бирају тајним гласањем, једнокружним већинским системом на Скупштини ЗзВ, на период од 4 године, уз могућност поновног избора.

Кандидат за потпредседника може бити члан ЗзВ који добије подршку најмање 1/5 градских или општинских одбора, или подршку 1/5 од укупног броја сталног састава чланова Главног одбора.

Потпредседника може непосредно кандидовати и председник ЗзВ.

Потпредседник ЗзВ може бити суспендован од стране председника до коначне одлуке Скупштине.

Члан 37.

Потпредседници ЗзВ:

– помажу председнику у раду;

– координирају рад општинских и градских организација;

– задужени су за континуирано обављање послове из одређене области;

– за свој рад одговарају председнику и Скупштини.

 

Е) ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Члан 38.

Генерални секретар се бира већином гласова, тајним гласањем, на Скупштини ЗзВ, на период од 4 године, уз могућност поновног избора.

Кандидата за генералног секретара Скупштини предлаже председник.

Члан 39.

Генерални секретар је по положају председник Извршног одбора и руководи радом Извршног одбора, те се:

– стара о извршењу одлука Главног и Извршног одбора;

– спроводи ставове Главног и Извршног одбора;

– организује и координира рад чланова Извршног одбора;

– обавештава градске и општинске одборе, о одлукама и ставовима Извршног одбора;

– стара о финансијском пословању ЗзВ;

– предлаже потпредседнике Извршног одбора;

– предлаже секретара Извршног одбора;

– заступа Извршни одбор.

Генерални секретар може бити суспендован од стране председника до коначне одлуке Скупштине.

Ж) ИЗВРШНИ ОДБОР

Члан 40.

Извршни одбор је оперативно-политички орган Главног одбора ЗзВ, бира се на период од 4 године.

Председник Извршног одбора је генерални секретар ЗзВ.

Извршни одбор има потпредседнике, који замењују генералног секретара по његовом овлашћењу.

Извршни одбор има секретара који обавља стручне и административно-техничке послове везане за рад Извршног одбора.

Извршни одбор ЗзВ пуноважно одлучује уколико је присутна већина чланова, а одлуке се доносе већином гласова присутних.

Члан 41.

Извршни одбор:

– спроводи и извршава политику ЗзВ између два заседања Главног одбора;

– утврђује предлог кандидата за покрајинске посланике;

– утврђује кандидате за одборнике;

– припрема предлоге докумената ЗзВ;

– образује централни изборни штаб уз сагласност председника ЗзВ;

– бира и разрешава потпредседнике Извршног одбора на предлог председника Извршног одбора;

– бира и разрешава секретара Извршног одбора на предлог председника Извршног одбора;

– доноси одлуке о именовању повереника ЗзВ у местима где организација ЗзВ не постоји;

– доноси одлуке о формирању иницијативних одбора;

– распушта органе локалне организације и именује поверенике у том случају;

– одлучује о питањима организације рада странке и њених стручних служби;

– стара се о информисању чланства и именује главне и одговорне уреднике страначких гласила;

– доноси акт којим се уређују рад Секретаријата ЗзВ и права и обавезе запослених у Секретаријату.

РАДНА ТЕЛА И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ЗзВ

Члан 42.

Радна тела ЗзВ чине: Статутарна комисија, Надзорни одбор и савети.

Стручна служба је Секретаријат ЗзВ и пословни директор ЗзВ.

А) СЕКРЕТАРИЈАТ ЗзВ

Члан 43.

Секретаријат ЗзВ обавља стручне, административне и техничке послове за потребе органа и радних тела ЗзВ.

Радом Секретаријата руководи секретар.

Делокруг послова и положај запослених у Секретаријату утврђује Извршни одбор посебним актом.

Средства за рад Секретаријата и плате запослених обезбеђују се из средстава ЗзВ.

Секретаријат има своје канцеларије у седиштима општинских и градских одбора странке.

Шефа канцеларије, делокруг и начин рада, као и број запослених у овим канцеларијама одређује Извршни одбор.

Члан 44.

Извршни одбор, на предлог генералног секретара ЗзВ, именује секретара Секретаријата (у даљем тексту: секретар).

Секретар руководи радом Секретаријата. Секретар:

– организује и координира припрему седница органа ЗзВ;

– утврђује и упућује Извршном одбору предлоге о висини зарада запослених у Секретаријату;

– најмање једном у три месеца подноси Извршном одбору ЗзВ писмени извештај о свом раду.

Б) СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

Члан 45.

Статутарна комисија:

– даје тумачење Статута и других општих аката ЗзВ;

– припрема нацрт измена и допуна Статута ЗзВ;

– одлучује о усклађености одлука органа ЗзВ са Статутом;

– утврђује пречишћен текст Статута и других општих аката ЗзВ.

Статутарна комисија има председника и два члана.

Чланове и председника Статутарне комисије бира и разрешава Скупштина на предлог председника ЗзВ, Извршног одбора или најмање пет чланова Главног одбора ЗзВ.

Уколико члан комисије поднесе оставку на чланство у комисији или му престане чланство у ЗзВ, новог члана именује Главни одбор.

У случају блокаде рада комисије у периоду дужем од шест месеци, Главни одбор ЗзВ ће изабрати нову комисију.

Статутарна комисија подноси извештаје Главном одбору.

В) НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 46.

Надзорни одбор надзире и обавља унутрашњу контролу материјално-финансијско пословање и управљање имовином ЗзВ.

Надзорни одбор подноси извештај председнику ЗзВ, Главном и Извршном одбору.

Надзорни одбор има председника и шест чланова.

Чланове и председника Надзорног одбора бира и разрешава Скупштина на предлог председника ЗзВ, Извршног одбора или најмање пет чланова Главног одбора ЗзВ.

Уколико члан одбора поднесе оставку на чланство у одбору или му престане чланство у ЗзВ, новог члана именује Главни одбор ЗзВ.

У случају блокаде рада одбора у периоду дужем од шест месеци, Главни одбор ЗзВ ће изабрати нови одбор.

Г) СТРУЧНИ САВЕТИ ЗзВ

Члан 47.

Ради обезбеђења стручних основа за утврђивање и спровођење политике ЗзВ у појединим областима образују се стручни савети.

Чланове и председника стручних савета бира Главни одбор на предлог председника ЗзВ.

Чланови стручних савета не морају бити чланови ЗзВ, али не могу бити чланови друге политичке странке.

Стручни савети раде на јавним седницама које сазива и председава им председник стручног савета или лице које он овласти.

Председник стручног савета је дужан да сазове седницу и расправити одређена пита ња кад то од њега затражи Председништво или Главни одбор.

Стручни савети расправљају о стручним питањима из свог делокруга, а нарочито о програму и стратегији деловања ЗзВ, програмским документима, предизборном програму ЗзВ из делокруга свог рада, подстичу нове активности странке и грађанске иницијативе, разматрају конкретна питања из свог делокруга и у вези са њима дају препоруке и мишљења органима странке и посланичким групама ЗзВ.

Стручни савети могу основати своје подсавете који ће се бавити одређеним ужим областима.

Број чланова стручних савета и делокруг рада стручних савета одређује се посебним Правилником, који доноси Главни одбор ЗзВ.

Д) ПОСЛОВНИ ДИРЕКТОР ЗзВ

Члан 48.

Пословни директор ЗзВ бира се већином гласова, тајним гласањем на Главном одбору ЗзВ, на време од 4 године, уз могућност поновног избора.

Кандидата за пословног директора ЗзВ Главном одбору предлаже председник ЗзВ.

Пословни директор ЗзВ стара се о стању материјалних и финансиских средстава ЗзВ и Организује финансирање активности странке.

Пословни директор заступа ЗзВ у правном промету везаном за материјално финансијско пословање и одговара за исто, као и за подношење извештаја и вођење књига ЗзВ.

Пословни директор ЗзВ за свој рад одговара председнику ЗзВ и Главном одбору ЗзВ.

Члан 49.

Пословни директор са генералним секретаром ЗзВ координира и израђује финансијски план за идућу календарску годину, те координира израду финансијских планова организација ЗзВ.

Пословни директор подноси на одобрење Главном одбору ЗзВ годишњи финансијски план најкасније до 01. децембра текуће године за следећу годину.

Главни одбор утврђује годишњи финансијски план најкасније до 31. Децембра текуће године за наредну календарску годину.

Уговоре о стицању и отуђењу непокретне имовине странке одобрава Главни одбор на предлог пословног директора.

Пословни директор странке материјално-финансијски и извештај о пословању странке подноси Главном одбору ЗзВ.

Пословни директор ЗзВ је овлашћен да контактира са органима надлежним за питања финансија, у складу са законом.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЗзВ

Члан 50.

Организациону структуру ЗзВ чине: општинске и градске организације и месне организације.

А) ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

СКУПШТИНА ОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 51.

Скупштину општинске организације чине представници свих месних организација ЗзВ на територији општине.

Број представника месних организација одређује се Правилником о кандидовању за Скупштину општинске организације.

Скупштина општинске организације пуноважно одлучује ако је седници присутно више од половине представника, а одлуке доноси већином гласова присутних.

Редовна изборна скупштина општинске организације одржава се, по правилу, једном годишње, у термину који одређује Извршни одбор. Изузетно Извршни одбор може, уз претходну сагласност Главног одбора ЗзВ, донети одлуку да се одржавање редовнеизборне скупштине одложи на период до једне године.

Скупштину општинске организације сазива председник општинске организације ЗзВ, најмање једном годишње.

Скупштина општинске организације доноси Статут који ступа на снагу након верификације од стране Главног одбора ЗзВ.

Члан 52.

Скупштина општинске организације:

– бира општински одбор;

– бира председника и потпредседника општинске организације;

– предлаже кандидате за одборнике на локалним изборима, као и кадидате за покрајинске и народне посланике;

– именује стручне, саветодавне и помоћне органе и тела;

– доноси Статут општинске организације;

– усваја прогласе и општа акта која нису у надлежности других органа;

– заузима ставове о релевантним друштвеним темама специфичним за своју општину и презентује их јавности;

– усваја финансијски извештај, односно годишњи обрачун, уколико стиче и користи сред ства из локалних извора.

ОПШТИНСКИ ОДБОР

Члан 53.

Општински одбор има најмање 7 (седам) чланова, с тим да су председник и потпредседник општинске организације, председници месних организација и изабрани одборници у Скупштини општине чланови одбора по положају.

Општински одбор:

– именује секретара општинског одбора;

– оснива, координира и подстиче рад месних организација;

– утврђује предлог кандидата за одборнике;

– заузима ставове о релевантним друштвеним темама специфичним за своју општину и презентује их јавности;

– усваја прогласе и општа акта која нису у надлежности других органа;

– именује стучне, саветодавне и помоћне органе и тела;

– извештава Главни и Извршни одбор о стању у општини и у општинској организацији ЗзВ најмање једном у три месеца;

– доноси тромесечни план рада и извештај о његовој реализацији подноси Главном и Извршном одбору;

– ради на ширењу идеја и чланства ЗзВ;

– идентификује локалне специфичности и начин деловања ЗзВ усклађује са локалним специфичностима и тиме доприноси укупном раду ЗзВ;

– предлаже кандидате за савете ЗзВ, као и кандидате за чланове Надзорног одбора и Статутарне комисије ЗзВ;

– предлаже Главном одбору распуштање месних организација са своје територије;

– доноси одлуку о суспензији члана општинске организације;

– предлаже искључење из чланства члана општинске организације;

– усваја финансијски извештај, односно годишњи обрачун, уколико стиче и користи средства из локалних извора.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 54.

Председник општинске организације ЗзВ бира се већином гласова, тајним гласањем на Скупштини општинске организације ЗзВ, на период од једне године, уз могућност поновног избора.

Кандидат за председника општинске организације може бити члан ЗзВ који добије подршку најмање једне трећине месних одбора који су у изборном процесу одржали своју изборну скупштину.

Председник општинске организације:

– представља и заступа општинску организацију;

– сазива и председава седницама општинског одбора;

– спроводи одлуке општинског, Главног и Извршног одбора ЗзВ.

ПОТПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 55.

Потпредседник општинске организације ЗзВ бира се већином гласова, тајним гласањем, на Скупштини општинске организације ЗзВ, на период од једне године, уз могућност поновног избора.

Кандидат за потпредседника општинске организације може бити члан ЗзВ који добије подршку најмање једне петине месних одбора који су у изборном процесу одржали своју изборну скупштину.

Потпредседник замењује председника у његовом одсуству.

Број потпредседника регулисан је Статутом општинске организације.

Б) ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 56.

Све одредбе овог Статута о општинској организацији ЗзВ важе и за градску организацију ЗзВ.

Градски одбор има најмање 15 чланова, с тим да су председник и потпредседник градске организације, председници месних организација и одборници у Скупштини града чланови одбора по положају.

В) МЕСНА ОРГАНИЗАЦИЈА

СКУПШТИНА МЕСНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 57.

Скупштину месне организације чине сви чланови ЗзВ на територији насељеног места или месне заједнице у општини или граду.

Скупштина месне организације пуноважно одлучује ако је присутно више од половине чланова те месне организације, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Редовна изборна скупштина месне организације одржава се једном годишње, у термину који одређује Извршни одбор Главног одбора ЗзВ.

Скупштину месне организације сазива председник месне организације ЗзВ.

Члан 58.

Скупштина месне организације:

– бира месни одбор;

– бира председника и потпредседника месне организације;

– евидентира могуће кандидате за општинску, покрајинску и републичку скупштину;

– бира своје представнике за општински одбор ЗзВ;

– бира делегате за Скупштину ЗзВ.

 

 

 

МЕСНИ ОДБОР

Члан 59.

Месни одбор има најмање 5 (пет) чланова од којих су председник и потпредседник месне организације чланови месног одбора по положају.

Месни одбор:

– унапређује рад месне организације;

– бира секретара месне организације;

– даје иницијативе, предлоге и сугестије за рад месне организације;

– евидентира кандидате за локалне изборе;

– идентификује локалне специфичности и начин деловања ЗзВ усклађује са локалним специфичностима и тиме доприноси укупном раду ЗзВ;

– доноси тромесечни план рада и о његовој реализацији информише општински одбор у писаној форми.

ПРЕДСЕДНИК МЕСНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 60.

Председник месне организације:

– представља и заступа месну организацију;

– спроводи одлуке и акта месне организације;

– сазива седнице месног одбора и председава им;

– спроводи одлуке месног, општинског, Главног и Извршног одбора.

У случају спречености председника замењује га потпредседник.

Члан 61.

Органи месне организације у насељеним местима и месним заједницама у којима није организована општинска организација ЗзВ има овлашћења општинског одбора ЗзВ, уколико Извршни одбор ГО ЗзВ није именовао повереника за ту општину.

УЧЕШЋЕ НА ИЗБОРИМА

Члан 62.

Одлуку о учешћу ЗзВ и њених чланова на изборима за локалну самоуправу, Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, Народну Скупштину Републике Србије, као и за носиоце државних и јавних функција доноси Главни одбор ЗзВ.

Члан 63.

Правилником о правима и дужностима посланика, одборника и носилаца јавних функција, који доноси Главни одбор, утврђују се права и дужности посланика, одборника и носилаца јавних функција, обезбеђивање интереса ЗзВ у раду изабраних носилаца државних и јавних функција, као и њихови односи са ЗзВ за време трајања мандата.

Сваки кандидат дужан је да потпише изјаву да је упознат са одредбама овог Статута и Правилника о правима и дужностима посланика, одборника и носилаца јавних функција и мора се обавезати да ће поднети оставку на одборничку, посланичку или другу представничку функцију уколико му из било којих разлога престане чланство у ЗзВ.

ПОСЛАНИЧКЕ И ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ ЗзВ

Члан 64.

Посланици ЗзВ у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и Народној скупштини Републике Србије организују се у посланичке групе ЗзВ, а одборници ЗзВ у општинским и градским скупштинама у одборничке групе ЗзВ.

Чланови посланичке групе ЗзВ могу бити и посланици који нису изабрани на листи ЗзВ, ако то прихвати посланичка група и одобри Извршни одбор Главног одбора ЗзВ.

Посланици ЗзВ могу бити чланови друге посланичке групе, ако то одобри Извршни одбор Главног одбора ЗзВ.

Чланови посланичке групе расправљају о свим питањима која су на дневном реду скупштине, заузимају ставове и покрећу иницијативе водећи рачуна да њихове одлуке и гласање буду у складу са програмом ЗзВ и усвојеним ставовима Главног одбора ЗзВ.

Посланичка група може да, када процени да је то неопходно, утврди обавезу јединственог гласања свих чланова.

Шефа посланичке групе, на предлог Извршног одбора Главног одбора ЗзВ, бирају посланици, а шефа одборничке групе, на предлог општинског или градског одбора, одборници, те одборничке групе.

Посланици су дужни да присуствују седницама посланичке групе и скупштине.

Посланици ЗзВ не могу потписивати законске предлоге и иницијативе других посланичких група без сагласности посланичке групе ЗзВ.

За своје иницијативе, посланици ЗзВ су у обавези да претходно добију сагласност посланичке групе ЗзВ, а у случају хитности сагласност шефа посланичке групе.

Чланови посланичке групе учествују у раду савета ЗзВ чији је делокруг рада идентичан или сличан скупштинским одборима чији су чланови.

Посланичке групе једном годишње у писменој форми подносе извештај о раду Главном одобру ЗзВ.

Одредбе које регулишу рад посланичке групе односе се и на одборничке групе у скупштинама општина и градова.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ, ИНФОРМИСАЊЕ И ПРОПАГАНДА

Члан 65.

Главни и Извршни одбор ЗзВ, у складу са циљевима и задацима ЗзВ, организују послове политичког маркетинга, издавачку, образовну и истраживачку делатност, у складу са законом.

ФИНАНСИРАЊЕ И ИМОВИНА ЗзВ

Члан 66.

ЗзВ може стицати средства за своје деловање из јавних и приватних извора, у складу са законом.

Јавне изворе, чине средства из буџета Републике Србије, буџета јединице територијалне аутономије и буџета јединице локалне самоуправе, одобрена за финансирање редовног рада политичке странке и трошкова изборне кампање.

Приватне изворе чине: чланарина, прилози правних и физичких лица, приходи од имовине ЗзВ, легати и други извори у складу са законом.

Члан 67.

Главни одбор ЗзВ доноси одлуку о увођењу, односно укидању чланарине.

Одлуком о увођењу чланарине утврђује се њена висина, начин њеног прикупљања и расподеле.

На основу одлуке о увођењу, чланарина је обавезна за све чланове, органе и организације ЗзВ.

ПРЕСТАНАК РАДА ЗзВ

Члан 68.

ЗзВ престаје са радом у случајевима одређеним законом и на основу одлуке Скупштине.

Одлуку о престанку рада Скупштина доноси трочетвртинском (3/4) већином чланова.

Одлуком о престанку рада ЗзВ Скупштина ће одлучити и о имовини ЗзВ.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 69.

Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку на који је донет.

У поступку уписа ЗзВ у Регистар, председник ЗзВ је од Скупштине ЗзВ овлашћен да може да изврши све неопходне радње ради реализације уписа, у складу са законом.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења на Скупштини Странке.

 

У Руском Крстуру дана 01.11.2011.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s